Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania webového sídla www.intenzivnenastrahy.sk (ďalej len „Podmienky“) 

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Webové sídlo  www.intenzivnenastrahy.sk (ďalej len „Internetová stránka“) prevádzkuje 
  Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska, OZKDAIM, so sídlom Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin, IČO: 42221790 (ďalej  aj „Prevádzkovateľ“), za účelom poskytovania informácií vybranej odbornej skupine užívateľov.
 2. „Používateľ“ je osoba, ktorá prehliada a aktívne používa Internetovú stránku
 3. „Príspevok“ je akýkoľvek obsah pridaný užívateľmi na Internetovú stránku.
 4. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 5. „Použitím“ alebo „Používaním“ sa rozumie prehliadanie Internetovej stránky, pridávanie Príspevkov na Internetovú stránku alebo akékoľvek iné činnosti s ňou súvisiace.
 6. „Službou“ sa rozumie sprístupnenie používania Internetovej stránky Používateľom. Služba je poskytovaná bezodplatne.
 7. „Registrácia“ je vytvorenie užívateľského konta a užívateľského mena na Internetovej stránke. Registráciou Používateľ získava vlastné konto, meno a heslo ku svojmu kontu. Bez registrácie nie je možné na Internetovej stránke prehliadať, čítať a publikovať žiadne Príspevky s výnimkou všeobecných informáciiRegistrácia je podmienená autorizáciou zo strany prevádzkovateľa.
 8. „Zrušenie registrácie“ je zablokovanie alebo zmazanie užívateľského konta a Príspevkov k nemu prislúchajúcich.
 9. Všetky uvedené pojmy a definície môžu byť v týchto Podmienkach použité aj v iných gramatických tvaroch, pričom si zachovávajú svoj obsah

 

II. Podmienky používania

 1. Tieto Podmienky sú právne záväznou dohodou medzi zúčastnenými stranami, to znamená medzi Používateľom a Prevádzkovateľom.
 2. Hneď na začiatku každého Používania Internetovej stránky je každý Používateľ povinný dôkladne si tieto Podmienky preštudovať a oboznámiť sa s ich obsahom.
 3. Táto Internetová stránka umožňuje Používanie jej Obsahu a Príspevkov len v prípade, že Používateľ úplne a bez výhrad súhlasí s týmito Podmienkami.
 4. Používaním tejto Internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito Podmienkami  a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Registráciu a poskytovanie služieb komukoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Podmienky meniť, a to aj bez upozornenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na Internetovej stránke bude vždy uverejnené aktuálne znenie Podmienok. Používaním Internetovej stránky Používateľ potvrdzuje, že ste si aktuálne znenie Podmienok preštudoval a oboznámil sa s ich obsahom.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. V prípade, že s novým znením Podmienok Používateľ nesúhlasí, je povinný Prevádzkovateľa písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@intenzivnenastrahy.sk požiadať o zrušenie Registrácie alebo prestať Používať služby Internetovej stránky.
 8. Používaním Internetovej stránky Používateľ potvrdzuje, že:
  1. všetky informácie vkladané Používateľom na túto Internetovú stránku sú pravdivé, správne, aktuálne a kompletné a sú v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov GDPR.
  2. Používateľ, plne zodpovedá za používanie svojho konta kýmkoľvek, vrátane zabezpečenia prihlasovacích údajov k svojmu kontu.

 

III. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezaručuje legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Príspevkov Používateľa s týmito Podmienkami, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za Príspevky Používateľna Internetovej stránke, ako aj všetky iné úkony Používateľa s ňou súvisiace, voči inmý používateľom.
 2. Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za Príspevky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek peňažnú či nepeňažnú škodu či ujmu vyplývajúcu z  dôvery Používateľalebo dôvery niekoho iného k týmto Príspevkom.
 3. Príspevky Používateľa sú výlučne vyjadrením osobného názoru Používateľa, preto je zaň priamo a výlučne zodpovedný len Používateľ
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Príspevkov Používateľalebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom skončiť alebo prerušiť poskytovanie Služieb môžeme kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 6. V rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ ani jeho konatelia, zamestnanci, zástupcovia a partneri nezodpovedajú za (i) akúkoľvek skutočnú škodu, ušlý zisk alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa opisných informácií (vrátane hodnotení kurzov, školení, konferencií, škôl) uvedených na Internetovej stránke.

 

IV. Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov a ich súlad s týmito Podmienkami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo akýkoľvek Príspevok  zmazať alebo zrušiť Registráciu Používateľa a to podľa vlastného uváženia, ak vyhodnotí, že obsah Príspevku je v rozpore s týmito Podmienkami alebo ustanovenia platných právnych predpisov.

 

V. Registrácia a jej zrušenie

 1. Na Používanie Internetovej stránky je potrebná Registrácia. 
 2. Registráciou sa Používateľ zaväzujet poskytnúť pravdivé, správne a aktuálne údaje.
 3. Prevádzkovateľ môže odmietnuť alebo zrušiť Registráciu 

 

 

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska, OZKDAIM, so sídlom Hrdinov SNP 72, 036 01 Martin, IČO: 42221790
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 
  doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., info@intenzivnenastrahy.sk

V Martine 5. novembra 2020